©2014-2018, CỤC THUẾ TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Số 7, đường Yết Kiêu, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Điện thoại:0219.3868770. Fax: 0219.3866347.